Hvad leder du efter?

DRF

Om bestyrelsen

Repræsentantskabet vælger en bestyrelse til at varetage den daglige drift og forvalte forbundets midler. Bestyrelsen består af en formand og seks medlemmer. Forbundet tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab. Der kan meddeles prokura. Bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af en klub under Dansk Ride Forbund.


Valg til bestyrelsen foregår på repræsentantskabsmødet. I ulige år vælges forbundets formand, tre bestyrelsesmedlemmer og 1. suppleanten. I lige år vælges de tre øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 2. suppleanten.

Kandidater skal meddeles forbundets administration senest den 1. februar sammen med en skriftlig bekræftelse på kandidaturet fra kandidaten selv. Klubberne skal orienteres om kandidater til bestyrelsen og suppleanter samtidig med orientering om forslag, der agtes fremsat ved ordinært repræsentantskabsmødet, jf. § 9. Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter repræsentantskabsmødet med næstformand og øvrige poster efter behov. Forbundets formand og næstformand må efter valg ikke være medlem af nogen distrikts- eller klubbestyrelse.

Bestyrelsen nedsætter stående udvalg efter behov. Intet bestyrelsesmedlem må være medlem af et stående udvalg. Bestyrelsen skal sikre, at der til alle tider er mulighed for kontakt og dialog mellem stående udvalg og bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, deriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens - under hans fravær næstformandens – stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen har ansvaret for at der opretholdes en administration, som varetager forbundets daglige forretningsførelse.