Hvad leder du efter?

Om medicinering


Medicinering af heste og opbevaring af medicin i staldene

Ifølge lovgivningen er heste produktionsdyr på lige fod med køer og grise i landbruget. Heste kan slagtes og bruges til fødevareproduktion. Det betyder, at alle hestehold er underlagt hele det stramme regelsæt, som sikrer dansk fødevareproduktions høje standard. De fleste heste i Danmark bruges imidlertid primært til rideheste og kæledyr. Derfor er det ofte problematisk at være underlagt en lovgivning, som sikrer en høj standard indenfor fødevareproduktionen, og som er tilrettet professionelt landbrug.

For at imødekomme det, er der mulighed for at udmelde hesten fra konsum (afmelde den som produktionsdyr), så den i stedet bliver hobbyhest. Så er hesten ikke længere et landbrugsdyr. Der gælder forskellige regler for hold af produktionsdyr og hobbyheste. Reglerne gennemgås i afsnit 1-3 nedenfor.

1) Fælles regler for både produktionsdyr og hobbyheste:

Opbevaring og anvendelse af receptpligtige lægemidler
Hesteejeren må kun opbevare receptpligtige lægemidler, som hesteejeren har modtaget gennem dyrlægen eller apoteket.

Lægemidler til dyr skal opbevares under rene og ordentlige forhold og utilgængeligt for uvedkommende.
Lægemidler må kun anvendes i overensstemmelse med dyrlægens anvisning.
Medicinen må kun opbevares i stalden indenfor ordineringsperioden (det tidsrum medicinen skal gives til hesten, f.eks. 4 dage). Rester af medicin skal afleveres på apoteket.

Indsprøjtning (injektion) af lægemidler i hesten
En hesteejer kan, efter grundig instruktion fra dyrlægen, selv sprøjte (injicere) sin hest i musklen (intramuskulært) eller under huden (subkutant). Hvis hesten har produktionsdyrsstatus skal man også have et medicinhåndteringskursus, se afsnit 2.

Det er kun dyrlægen, som må give indsprøjtninger (injektioner) i blodårer, bughulen, led, seneskeder og rygmarv/rygmarvskanal. Det er også kun dyrlægen, der må bruge lægemidler i livmoderen (børen). Alle lægemidler, som hesten behandles med, skal være udskrevet af en dyrlæge.

Hestepas
Hestepasset skal altid være hos hesten, da det skal vises til dyrlægen i forbindelse med alle dyrlægebesøg, også akutte udkald. Det er hestepasset, som viser dyrlægen, om hesten er et produktionsdyr eller en hobbyhest. Nogle typer af medicin skal skrives ind i passets medicinsider, inden de må gives til hesten.

Dyrlægen kan altså kun behandle en hest lovligt, hvis hestens pas er ved hesten.

2) Regler for produktionsdyr:

Anvisningsseddel/mærkat
Når en dyrlæge behandler en hest med receptpligtig medicin, skal der udfyldes og udleveres en anvisningsseddel til den ansvarlige for hesten/besætningen. En anvisningsseddel skal indeholde følgende oplysninger:

Dyrlægens navn og autorisationsnummer
Den besætningsansvarliges navn og adresse
Entydig identifikation af hesten
Typen og mængden af anvendt, udleveret og ordineret medicin
Dato for anvendelse, udlevering og ordinering
Dosering, administrationsvej og behandlingsperiode for medicinen
Diagnose
Tilbageholdelsestider

Anvisningssedlen skal underskrives af dyrlægen og den ansvarlige for hesten/besætningen.

Udleverede lægemidler
Alle udleverede lægemidler skal have en etiket, som viser hvor medicinen kommer fra. Etiketten skal helst sidde på lægemidlets inderpakning. Hvis etiketten sidder på yderemballagen skal lægemidlet og etiketten opbevares samlet. Etiketten må ikke ødelægges eller fjernes.

Lægemidler uden etiket må ikke opbevares i stalden.
Derudover skal dyrlægen påsætte en anvisningsmærkat på hvert enkelt udleveret lægemiddel.
Alternativt kan dyrlægen lave én anvisningsseddel med et bilagsnummer og så mærke hver enkelt pakning med samme nummer.
Der må kun udleveres medicin til 5 dage ad gangen. Herefter skal dyrlægen kontrollere hesten inden fornyet udlevering.

Besætningsansvarlig
Den ansvarlige for besætningen må kun opbevare receptpligtige lægemidler til produktionsdyr i stalden, hvis dyrlægen har lavet en anvisningsseddel.

Den ansvarlige for hesten/besætningen skal underskrive dyrlægernes anvisningssedler ved dyrlægebesøg. Den ansvarlige for besætningen skal opbevare de underskrevne anvisningssedler i stalden i mindst 5 år efter datoen for dyrlægens besøg. Anvisningssedlerne skal opbevares i datoorden og på forlangende udleveres til kontrolmyndigheden.

Når den ansvarlige for hesten/besætningen anvender receptpligtige lægemidler, skal der laves følgende optegnelser:

Dato for opstart og afslutning af behandling
Identifikation af hesten som behandles (navn, mikrochipnummer, signalement)
Årsag til behandling
Anvendt lægemiddel (navn)
Anvendt mængde (dosering) af lægemidlet
Optegnelserne skal opbevares i stalden i 5 år. De skal arkiveres samlet, overskueligt og i datoorden og forevises kontrolmyndigheden på forlangende.
Den besætningsansvarlige skal føre logbog over tilgang og afgang af heste i besætningen gennem de sidste 5 år.

Medicinering af hesten med udleveret medicin
Den ansvarlige for hesten må kun give medicin, hvis vedkommende har et medicinhåndteringskursus, eller hvis vedkommende kan dokumentere mere end 6 måneders sammenhængende praktisk erfaring (fuldtidslønnet arbejde) med hold af produktionsdyr (landbrug), herunder erfaring med indgivelse af lægemidler til dyrene. 

Medicinhåndteringskurser udbydes af forskellige hestedyrlæger, spørg din egen dyrlæge, hvor det nærmeste kursus findes.

Ved indsprøjtning (injektion) af lægemidler hos heste der er produktionsdyr skal lægemidlet indsprøjtes midt på halsen eller i bringen.

Ulovlig behandling
Alle der beskæftiger sig med heste (markedsfører, sælger eller overdrager) har pligt til at sikre, at hesten ikke er behandlet ulovligt eller har fået ikke-tilladte stoffer. Ved behandling med lovlige stoffer skal den korrekte tilbageholdelsestid i forhold til mængden af lægemidlet overholdes (tilbageholdelsestiden er angivet på dyrlægens anvisningsseddel).

Heste, der er behandlet med ikke-tilladte stoffer (anført i bilag II og III direktiv 96/22/EF af 29 april 1996), må ikke opholde sig i en besætning, medmindre hestene er under offentlig kontrol, og de må ikke markedsføres, sælges eller overdrages til andre. Der er få undtagelser, hvor dyrlægen under direkte personligt ansvar behandler hesten og fastsætter en tilbageholdelsestid på anvisningssedlen.

Egenkontrol
Enhver virksomhed, som leverer eller sælger slagtedyr, skal udføre egenkontrol, som sikrer at ingen af de ovennævnte regler er overtrådt.
Hvis man har heste med produktionsdyrsstatus i sin stald, er man ansvarlig for at overholde alle ovenstående regler for produktionsdyr, også selv om man ikke har sendt heste til slagtning tidligere.

Offentlig kontrol
Ved mistanke om ulovlig behandling foretager fødevareregionen en undersøgelse af den besætningsansvarliges optegnelser og/eller dyrlægens dokumentation for behandlingen.

Der udføres stikprøvekontroller i staldene af et offentligt rejsehold, som kontrollerer at al medicin i stalden er lovligt udskrevet og opbevaret, samt at anvisningssedler og optegnelser for hesteejerens egen behandling er fuldstændig.

Omkostninger og straf
Hvis der påvises ulovlig behandling af en hest, er hestens ejer ansvarlig for de omkostninger det medfører.
Virksomheder m.v.(juridiske personer) har strafansvar i henhold til straffeloven.

3) Regler for hobbyheste:

Definition
En hobbyhest er en hest, som er udmeldt fra konsum. Heste, som behandles med lægemidler, der ikke er godkendt til slagtedyr, skal udelukkes fra konsum. Alle heste kan udmeldes fra konsum, hvis man ønsker det.

Omregistrering fra produktionsdyr til hobbyhest
Hvis en hest skal udelukkes fra konsum i forbindelse med at dyrlægen medicinerer den, skal dyrlægen underskrive og stemple i hestens pas, afsnit IX, del II, og hesten skal mærkes med en mikrochip. En ejer kan også selv udmelde hesten fra konsum ved at skrive i passets afsnit IX, del II. Hvis ejeren selv udmelder hesten, behøver den ikke være chipmærket, men udmeldelsen gælder kun i forhold til visse lovgivninger, f.eks. foderstofindberetning. Hvis en hest, der er udmeldt af ejer, på et senere tidspunkt skal have medicin, der kræver, at den er udmeldt i henhold til medicinlovgivningen, skal dyrlægen på det tidspunkt underskrive og stemple passet samt mærke hesten med en mikrochip.

Før hestepas blev et lovkrav udfyldte man i stedet en erklæring, når hesten skulle udelukkes fra konsum. Hvis en hest har en sådan erklæring, skal den følge hesten ved enhver flytning eller ejerskifte, indtil udmelding fra konsum indskrives i hestens pas.

Heste, som er udelukket fra konsum, kan aldrig slagtes. Ved hestens død skal den altså destrueres på en godkendt forarbejdningsvirksomhed.

Regler for behandling af hobbyheste
Reglerne for medicinering af hobbyheste er ikke så omfattende, som for heste der kan slagtes, fordi de ikke længere kan bruges til fødevareproduktion.

Hvis man kun har hobbyheste opstaldet, bliver stalden  ikke længere betragtet som en besætning (landbrug) i lovmæssig forstand.

Hvis hesten udelukkes fra konsum, må dyrlægen anvende alle nødvendige lægemidler til hesten fremover.
Der skal ikke føres logbog over tilgang og afgang i besætningen 5 år tilbage.
Der skal ikke arkiveres anvisningssedler over behandling 5 år tilbage.
Der må udleveres medicin til mere end 5 dage.
Der kræves ikke ejerunderskrift på anvisningssedlen ved udlevering af medicin.

Ved udlevering af medicin til ejeren kræves der dog stadig, at alle udleverede lægemidler skal have en etiket, som viser hvor medicinen kommer fra. Etiketten skal helst sidde på lægemidlets inderpakning. Hvis etiketten sidder på yderemballagen skal lægemidlet og etiketten opbevares samlet. Etiketten må ikke ødelægges eller fjernes. Lægemidler uden etiket må ikke opbevares i stalden.

Dyrlægen skal også stadig påsætte en anvisningsmærkat på hvert enkelt udleveret lægemiddel.  Alternativt kan dyrlægen lave én anvisningsseddel med et bilagsnummer og så mærke hver enkelt pakning med samme nummer.

Anvisningssedlen skal opbevares af den ansvarlige for hesten/besætningen i den periode hesten behandles med lægemidlet (f. eks. 5 dage), herefter er der ingen krav om dokumentation.
Vær opmærksom på, at reglerne beskrevet i afsnit 1 gælder for alle heste, også hobbyheste.

Hvad er meningen med lovgivningen   
Den danske lovgivning for medicinering er lavet, for at sikre fødevarekvaliteten af de madvarer, vi alle indtager. Lovgivningen skal sikre mod misbrug og overforbrug af medicin, samt hæmme udviklingen af resistens mod de terapeutiske stoffer vi har adgang til, både hos mennesker og dyr.

Mange af de lægemidler, som udleveres til heste, er meget potente midler, som kan skade andre dyr eller mennesker ved utilsigtet indtagelse eller kontakt. Derfor er det vigtigt, at medicinen opbevares korrekt.

Reglerne for medicinering og udlevering af medicin til heste, er lavet for at sikre hesten. Den har ikke selv mulighed for at vælge en behandling til eller fra, eller give udtryk for graden af eventuelle bivirkninger. Derfor kræver det viden og omhu at sætte en behandling i værk.